Koden för bolagsstyrning

Från och med 1 juli 2008 är den svenska koden för bolagsstyrning (”koden”) obligatorisk för bolag noterade på NASDAQ OMX Main Market. Sedan februari 2016 är Petrosibir inte längre noterade på NASDAQ OMX.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten år 2015 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2015. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorna 30-36. För revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten se sidorna 83-84 i årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten år 2014 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorna 34-39. För revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten se sidorna 82-83 i årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten år 2013 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorna 36-41. För revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten se sidorna 85-86 i årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten år 2012 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2012. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorna 31-36. För revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten se sidan 79 i årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten år 2011 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2011. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorna 29-34. För revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten se sidan 75 i årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten år 2010 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2010. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorn 32-37.  För revisorns skriftliga yttrande över bolagsstyrningsrapporten se sidan 37 i årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten år 2009 har publicerats som en del av bolagets årsredovisning för år 2009. Årsredovisningen finns tillgänglig här och bolagsstyrningsrapporten finns på sidorna 30-31.

Innan TFS gick samman med Petrosibir publicerade TFS sin bolagsstyrningsrapport för år 2008 som en del av sin Årsredovisning 2008, vänligen se s. 21 däri.

 

Styrelse och ledande befattningshavare

Information om styrelsen finns tillgänglig här.
Information om ledande befattningshavare finns tillgänglig här.
Information om bolagets revisor finns tillgänglig här.

 

Årsstämma

Årsstämman 2016 hölls den 24 maj 2016. Materialet från årsstämman 2016 finns tillgängligt här.

Extra bolagsstämma den 9 november 2015

Extra bolagsstämman hölls den 9 november 2016. Materialet från bolagsstämman finns tillgängligt här.

 

Incitamentsprogram och rörliga ersättningar

Ersättningsutskottet i Petrosibir har följt och utvärderat tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som föreslogs årsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och fasta och rörliga ersättningsnivåer i bolaget. Utskottet konstaterade att riktlinjerna följs samt att riktlinjerna och ersättningsstrukturen är ändamålsenliga.