Revisor

Revisorn utses av årsstämman. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Petrosibirs årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar en revisionsberättelse till årsstämman, samt i förekommande fall ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten.

WINTHERS Revisionsbyrå AB är bolagets revisor och Ragnar Santesson (auktoriserad revisor, medlem i FAR SRS) är huvudansvarig revisor.

Revisorns oberoende säkerställs genom att revisorn endast i begränsad omfattning tillåts utföra andra tjänster än revision.