Oljebranschen, så går det till

oljebranschen SV

Prospektering

Tilldelning av licens

Ett oljebolag får tillstånd att prospektera – att leta efter olja – inom ett visst område under en viss tid av den statliga licensmyndigheten, exempelvis Rosnedra i Ryssland. Alternativt kan bolaget köpa redan utgivna licenser eller dela projekt med andra oljebolag.

Geologiska och geofysiska undersökningar

Syftet är att så kostnadseffektivt som möjligt öka sin kunskap om fyndigheten. På så sätt kan bolaget identifiera möjliga oljereserver och fastställa de optimala borrplatserna. Exempel på undersökningar är seismik, där man skapar ljudvågor och mäter deras rörelse i marken för att identifiera möjliga strukturer och heliumstudier, där man mäter mängden helium som emanerar från djupa lager i jorden.

Provborrning

Endast genom att borra kan ett bolag med säkerhet bekräfta förekomsten av kommersiella mängder olja och gas. Under borrningen  tas prover av vätska och berg. Omfattande loggprogram genomförs för att undersöka typ av bergart, antal kolvätezoner, porositet med mera. Reservoarens egenskaper och tjocklek beräknas. Tester genomförs för att beräkna hur mycket olja brunnen kan komma att producera.

Reservregistrering och konvertering till produktionslicens

Efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram  registrerar bolaget sina reserver av olja och gas hos den statliga reservmyndigheten. Syftet med detta är att konvertera prospekteringslicensen till en produktionslicens för att få rätt att utvinna olja från fyndigheten. Det är branschpraxis att oberoende experter anlitas för att göra uppskattningar av bolagets reserver och resurser.

Utbyggnad

Utbyggnadsplan

Oljebolaget utvecklar en fältutbyggnadsplan, som bland annat innehåller antalet brunnar som ska borras och var de ska placeras för bästa resultat. Vidare skapas en designplan för lagring, bearbetning och transport av oljan. Planen godkänns av landets myndigheter.

Implementering

Efter godkännande kan bolaget påbörja installation av infrastruktur och borrning av produktionsbrunnar. Arbetet kräver specialistkunskaper inom flera discipliner. Traditionellt borras brunnar vertikalt genom reservoaren, men på senare tid har horisontella brunnar i kombination med fracking – en metod att spräcka upp reservoarbergarten för att öka oljeflödet – blivit allt vanligare då dessa kan ge högre flödestal, om än till en högre kostnad, och snabbare återbetalning av investeringen.  När borrningen är klar vidtas åtgärder för att optimera produktionsnivån ur befintliga hål samt för att nå förbättrade resultat vid borrning av nya brunnar.

Produktion, försäljning & vidareutveckling

Produktion och försäljning

Oljan utvinns och transporteras sedan via pipeline, lastbil eller järnväg. Ukraina har ett auktionssystem för oljeförsäljningar. Oljan kan även raffineras på ett eget raffinaderi (ett vertikalt integrerat oljebolag), eller exporteras.

Arbetsprogram för vidareutveckling

Alla oljebrunnar utsätts för en naturlig nedgång i produktion. I syfte att motverka detta kan bolaget stimulera reservoaren, optimera pumputrustning, injicera vatten för att öka reservoartrycket eller vidta nya åtgärder som att borra sidohål, reparera gamla brunnar eller borra nya brunnar.