Finansiell översikt

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Intäkter kvarvarande verksamhet, tkr 28 649 44 252 29 786 20 868 22 664 0
Intäkter avvecklad verksamhet, tkr 49 629 68 578 79 278 79 046 24 519 29 291
Intäkter koncernen totalt, tkr 78 278 112 830 109 064 99 914 47 183 29 291
Rörelseresultat kvarvarande verksamhet, tkr 26 458 1 953 627 2 117 -3 309 -12 109
Rörelseresultat avvecklad verksamhet, tkr -31 456 14 264 28 883 27 497 5 701 668
Rörelseresultat koncernen totalt, tkr -4 999 16 217 29 510 29 613 2 392 -11 441
Periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget kvarvarande verksamhet, tkr -49 432 1 835 -11 911 1 608 -5 101 -13 416
Periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget avvecklad verksamhet, tkr -110 193 11 129 24 313 23 207 5 735 999
Periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget koncernen totalt, tkr -159 625 12 964 12 402 24 815 634 -12 417
Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr -2,57 0,11 -1,09 0,15 -0,48 0,12
Resultat per aktie avvecklad verksamhet, kr -5,73 0,65 2,23 2,18 0,54 -1,58
Resultat per aktie koncernen totalt, kr -8,30 0,76 1,14 2,33 0,06 -1,46
Resultat per aktie efter utspädning kvarvarande verksamhet, kr -2,57 0,11 -1,09 0,13 -0,44 -1,58
Resultat per aktie efter utspädning avvecklad verksamhet, kr -5,73 0,65 2,22 1,92 0,50 0,12
Resultat per aktie efter utspädning koncernen totalt, kr -8,30 0,76 1,13 2,23 0,06 -1,46
Eget kapital per aktie, kr 8,55 15,34 26,20 25,43 23,82 25,23
Soliditet, % 94 85 55 80 78 80
Likvida medel, tkr 36 134 13 674 33 729 30 764 45 986 22 171
Investeringar i prospekteringstillgångar tkr 11 185 23 468 57 093 29 357 19 845 26 917
Antal aktier vid utgången av perioden 36 161 247 18 661 247 12 163 088 10 640 588 10 640 588 10 640 198
Genomsnittligt antal aktier 19 222 928 17 047 428 10 911 656 10 640 588 10 640 428 8 498 582
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 19 222 928 17 063 378 10 972 019 12 063 713 11 483 857 8 516 395

Genomsnittligt antal aktier har för år 2010 justerats för den sammanläggning av aktier 1:50 som genomfördes i juli 2011.

Information för räkenskapsåren 2010-2015 har hämtats  från Petrosibirs (f.d. Shelton Petroleums) reviderade årsredovisningar  för samma år. Koncernredovisningarna i samtliga dessa årsredovisningar har upprättats i enlighet med IFRS, International  Financial Reporting  Standards  och årsredovisningslagen.

Nyckeltalsdefinitioner:

Antal aktier vid utgången av perioden: Antalet utestående aktier av serie A och B vid slutet av perioden.

Genomsnittligt antal aktier: Genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden.

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning: Genomsnittligt antal aktier under perioden efter utspädningseffekt av utestående teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev.

Intäkter: Koncernen har från och med 1 januari 2010 intäkter från försäljning av råolja.

Rörelseresultat: Rörelsens  intäkter  minus rörelsens kostnader.

Resultat per aktie: Periodens  resultat  efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier för perioden.

Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier för perioden justerat för potentiell utspädningseffekt av konvertibellån och teckningsoptioner.

Eget kapital per aktie: Eget kapital  i förhållande till antalet aktier vid slutet av perioden.

Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen vid slutet av perioden.

Likvida medel: Likvida  medel  vid slutet av perioden.

Investeringar i prospekterings- och produktionstillgångar: Investeringar i prospekterings- och produktionstillgångar som påverkat kassaflödet under angiven period.