Reserver och resurser

Petrosibirs helägda dotterbolag Ingeo Holding är innehavare av bolagets tre licenser i den ryska delrepubliken Basjkirien. Dessa tre angränsande licenser bildar ett kontinuerligt block om drygt 500 kvadratkilometer. Bolaget har genomfört en framgångsrik prospektering på Rustamovskoye och har inlett ett program för produktionsborrningar och byggnation av infrastruktur för bearbetning, lagring och transport av olja. På Aysky och Suyanovskoye har bolaget inlett prospektering med goda resultat.

Dessutom förvärvade Petrosibir intressen i tre licensområden i Komi år 2015. Petrosibir äger licensintressena indirekt genom ett 49-procentigt aktieägande i det cypriotiska bolaget Ripiano Holdings Ltd. Licenserna är genom tredje part uppkopplade året om mot det centrala ryska pipelinenärverket Transneft

Alla reserver i grafen anges i miljoner fat oljeekvivalenter netto till Petrosibir. Alla beräkningar har genomförts enligt den internationella standarden SPE PRMS. AGR TRACS har genomfört bedömningen för Rustamovskoye och Aysky (2014). Beräkningar för licenserna i Komi har genomförts under 2014 av Enconco GeoStream Service Group, som ingår Key Energy Services. 1P och 3P siffrorna för Komi är företagsledningens uppskattningar, baserade på Enconcos reservstudie.

Dessutom har bolaget en resurspotential på Aysky- och Suyanovskoyeblocket i Basjkirien och Dinyu-Savinoborskoye i Komi. Resurser har en lägre sannolikhet för utvinning än reserver.

Klassificering och definitioner

Reserver

Bevisade reserver (1P)

Bevisade reserver (1P) är den bedömda mängd petroleum som har mycket stor sannolikhet (större än 90 procent) att kunna utvinnas från bevisade fyndigheter under rådande ekonomiska omständigheter och driftförhållanden.

Sannolika reserver (2P)

Sannolika reserver är reserver som sannolikt består av utvinningsbara olje- och gasfyndigheter. Bevisade plus sannolika reserver (2P) har en sannolikhet på över 50 procent att de är tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara under rådande eller framtida ekonomiska förhållanden.

Möjliga reserver (3P)

Möjliga reserver är de reserver där analyserna tyder på att det är mindre sannolikt att de ska kunna utvinnas. Bevisade plus sannolika plus möjliga reserver har en sannolikhet på över 10 procent att de är tekniskt och ekonomiskt utvinningsbara under rådande eller framtida ekonomiska förhållanden.