Historia

2007

Bolaget startar sin verksamhet

Bolaget startar sin verksamhet 2007 under namnet Petrosibir genom förvärv av en prospekteringslicens på Rustamovskoye-blocket i Ryssland. Bolaget genomför en kapitalanskaffning om 56 miljoner kronor för att finansiera prospekteringsprogrammet. Ett seismiskt program på 87 kilometer genomförs och bolaget inleder borrningen av den första av de två prospekteringsbrunnarna.

2008

Olja påträffas på Rustamovskoye

Den första brunnen borras till slutligt djup och flera oljeintervall och gasintervall identifieras. Bolaget samlar in ytterligare 80 kilometer seismik och under slutet av året påbörjar borrningen av den andra prospekteringsbrunnen.

2009

Mer olja och expansion

Även den andra prospekteringsbrunnen påträffar olja. Baserat på erhållna prospekteringsresultat kan bolaget registrera sina första oljereserver hos den statliga ryska reservkommittén GKZ.

Under hösten tilldelas det ryska dotterbolaget två nya prospekteringslicenser i Ryssland – Aysky och Suyanovskoye. Dessa ligger i direkt anslutning till Rustamovskoye och den totala licensytan ökar från 50 till 500 kvadratkilometer.

Under året genomför Petrosibir ett omvänt förvärv av ett bolag noterat på NGM-börsen. Genom transaktionen når bolaget flera mål: likviditet i aktien genom börsplatsen, stärkt finansiell ställning samt en plattform för framtida strukturaffärer.

Den 31 december 2009 förvärvar bolaget med betalning i egna aktier det kanadensiska bolaget Shelton Canada Corp. med verksamhet i Ukraina.

2010

Oljeproducerande bolag

Under inledningen av året antar bolaget nya firman Shelton Petroleum AB. Som en direkt följd av förvärvet av Shelton Canada Corp. kan bolaget redovisa sin första produktion av olja från Lelyaki-fältet. Under delar av året är produktionen nedstängd på grund av myndighetsbeslut. I september tilldelas bolaget en produktionslicens på Rustamovskoye och bolaget inleder testproduktion av olja.

Under året förvärvas aktieposter i Tomsk Refining och Baltic Oil Terminals.

2011

Utbyggnad påbörjad

I januari startar bolaget testproduktion ur den andra brunnen på Rustamovskoye-fältet. Flera steg tas i utbyggnadsprogrammet på detta fält under året. Seismikstudier på Aysky identifierar tre potentiella strukturer. Heliumstudier indikerar förekomst av kolväten på Aysky och Suyanovskoye.

I september återupptas produktionen på Lelyaki-fältet.

Shelton Petroleums aktieinnehav i Tomsk Refining ger ett likviditetstillskott om 51 miljoner kronor.

Vid utgången av året når bolaget en produktion på över 400 fat per dag och bolaget kan redovisa en vinst i fjärde kvartalet.

2012

Väsentligt ökat resultat och notering på NASDAQ OMX huvudlista

Bolaget genomför arbetsprogram på de producerande fälten Lelyaki och Rustamovskoye och redovisade en ökande produktion som under sommaren överstiger 500 fat per dag.

Aktieinnehavet i det likviderade Tomsk Refining ger ett extra likviditetstillskott om 18 miljoner kronor.

I november 2012 börjar Shelton Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista.

Tack vare den ökande produktionen kan bolaget fördubbla sin omsättning till 100 miljoner kronor och redovisa ett rörelseresultat på 30 miljoner kronor.

2013

Når milstolpen 1 000 fat per dag

Shelton Petroleum påträffar olja i två av två nya brunnar på Rustamovskoye. Brunn #12 har väsentligt högre net pay och ger betydligt större produktionsflöden än tidigare brunnar.

Insamling av 73 kilometer seismik på Aysky slutförs för att skapa en integrerad geologisk modell för de tre ryska licensområdena.

Försäljning av aktieinnehav i PAN European Terminals ger ett likviditetstillskott om 27 miljoner kronor.

2014

Sjudubbling av reserverna i Ryssland

Enligt en ny oberoende västerländsk reservstudie ökar bolagets reserver väsentligt tack vare de framgångsrika borrningarna på Rustamovskoye. 2P reserverna uppgår nu till 34 miljoner fat. Produktionen ökar med 29 procent jämfört med föregående år.

Den geopolitiska utvecklingen på Krim ökar risken avseende framtida värden i de tillgångar som ligger offshore utanför Krim. Shelton Petroleums produktion i centrala Ukraina är stabil och opåverkad av händelserna.

Korsägandet med Petrogrand leder till konflikter som sedan upphör efter undertecknande av avtal i juni.

2015

Nygammalt namn Petrosibir och fokus enbart på Ryssland

I Basjkirien färdigställer Bolaget utbyggnaden av en skalbar infrastruktur på Rustamovskoye. Syftet är att effektivisera hanteringen av nuvarande och förväntade framtida oljeflöden. Investeringen avser förbättrad hantering av olja från pump till försäljningspunkt. Investeringen innefattar insamling, mätning, separation och lagring av olja.

Bolaget samlar in 142 kilometer seismik på Suyanovskoye-fältet (utöver tidigare insamlade 95 kilometer) i syfte att bekräfta bedömningen av resurserna och för att öka tätheten, vilket ger bolaget viktig information för att närmare avgränsa strukturerna och identifiera framtida borrplatser. Bolaget samlat även in, bearbetar och tolkar 57 kilometer på Aysky och det producerande Rustamovskoye-fältet i syfte att kunna upprepa den framgångsrika borrningen av brunn #12 år 2013 där en tjockare reservoarsten och högre oljeflöden uppnåddes än i tidigare brunnar.

I slutet av 2015 ingår Bolaget och Petrogrand ett avtal om att skapa en ny större sammanslagen koncern med enbart ryska oljetillgångar samt att lösa upp korsägandet mellan bolagen. Transaktionen innefattade bland annat att Petrosibir tillfördes 4 miljoner USD samt 49% av vissa olje- och gastillgångar i Komi i Ryssland. Vidare delades Petrosibirs ukrainska verksamhet ut till aktieägarna.

Transaktionen genomförs i december 2015 och sedan dess heter Bolaget åter igen Petrosibir och bedriver verksamhet enbart i Ryssland.

I december 2015 beslutar disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm att Petrosibir ska avnoteras från börsen. Sista dag för handel fastställs till den 4 februrari 2016. Bakgrunden till beslutet är den ägarstrid som utspelade sig mellan Petrosibir och Petrogrand våren 2014.