Rustamovskoye / Ayazovskoye

Bolagets första licens

År 2007 förvärvade Petrosibir en licens på Rustamovskoye. Bolaget har sedan dess genomfört ett framgångsrikt prospekteringsprogram och satt fältet i produktion. Totalt har bolaget samlat in 167 kilometer seismik och borrat fyra brunnar på detta fält. Samtliga fyra brunnar producerar olja. 3P reserverna uppgår till 48 miljoner fat olja och gas.

Den ursprungliga Rustamovskoye-licensen har delats upp i två licenser: Ayazovskoye – produktionslicens och Rustamovskoye – prospekteringslicens. Båda licenserna innehas av Petrosibirs helägda dotterbolag ZAO Ingeo Holding.

Fjärde brunnen skapar nya möjligheter

Fältets fjärde brunn #12 togs i drift under hösten 2013 med initiala flöden överstigande 300 fat per dag. Oljan påträffades i samma sandstensformation som de tre övriga brunnarna producerar ur och det oljeförande lagret i denna brunn ligger djupare än förväntat. Det innebär att själva oljekolumnen är väsentligt högre än som tidigare uppmätts. Reservoaregenskaperna för den nya brunnen är goda och net pay (reservoarens tjocklek) uppgår till nära 9 meter, jämfört med upp till cirka 3 meter i tidigare brunnar. En högre net pay medför ökad oljeproduktion och ger dessutom bättre möjligheter att borra horisontalbrunnar, med förbättrad ekonomi som följd.

 

Effekter av brunn #12

Ekonomi
  • Kassaflöde från oljeförsäljning täcker både rörelsekostnader och delar av nya investeringar
  • Högre produktion ger ökad lönsamhet per fat
  • Ökad stabilitet och flexibilitet i framtida kapitalanskaffning. Gör lånefinansiering möjlig
Verksamhet
  • I dagsläget transporteras såld olja via lastbil. Ökade oljevolymer ger möjligheter till pipeline-försäljning med högre lönsamhet per fat
  • Högre net pay ger dessutom bättre möjligheter att borra horisontella brunnar med bättre ekonomi (färre brunnar, lägre rörelsekostnader, större och snabbare utvinning av olja)

Reserver
  • Högre net pay och högre oljekolumn ökar oljevolymer

 

Utbyggnadsprogram för att öka produktionen

Bolaget avser att borra nya produktionsbrunnar på fältet i syfte att öka produktionen.

Området är tillgängligt via vägnätet året runt. En pipeline korsar licensområdet, med påkopplingsstation 10 kilometer från blockgränsen. När volymerna i Petrosibirs produktion växer, kan bolaget komma att ansöka om tillgång till denna pipeline. Dagens oljeproduktion transporteras via lastbil. Byn Ust-Yuguz som ligger på blocket inte långt från borrplatsen på Rustamovskoye har elförsörjning via det lokala nätet som bolaget har kopplat upp sig mot.

Lägre produktionsskatt

Eftersom fältets registrerade reserver understiger 35 miljoner fat olja och produktionen nyligen påbörjats erhåller bolaget en rabatt på produktionsskatten motsvarande cirka $10 per fat. Detta ger en väsentlig förstärkning av lönsamheten och kassaflödet.