30
Jun 2022
Kommuniké från årsstämma i Petrosibir AB (publ) 2022
KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PETROSIBIR AB (PUBL) 2022

Årsstämman i Petrosibir AB hölls den 30 juni 2022 varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

På årsstämman beslutade aktieägarna att fastställa årsredovisningen avseende 2021 och att vinstutdelning för räkenskapsåret 2021 inte ska lämnas. Dessutom beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Vidare beslutade aktieägarna att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Maxim Korobov och Timofei Kotenev omvaldes till styrelseledamöter och Jesper Sevelin valdes till ny styrelseledamot. Aktieägarna beslutade även att välja Timofei Kotenev till styrelseordförande.

Årsstämman beslöt att styrelsen skulle arvoderas enligt följande: Styrelseordförande ska erhålla 180 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera.

Aktieägarna beslutade om omval av det auktoriserade revisionsbolaget WINTHERS Revisionsbyrå AB.

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.petrosibir.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Pavel Tetyakov, vd Petrosibir, tel +46 8 407 1850
ptetyakov@petrosibir.com

www.petrosibir.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

Fakta om Petrosibir
Petrosibir är ett svenskt bolag med inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland. Bolaget äger licenser i de ryska delrepublikerna Basjkirien och Komi. Petrosibirs olje- och gasreserver av kategorin 2P uppgår till 33,6 miljoner fat oljeekvivalenter. Enligt rysk klassificering uppgår olje- och gasreserverna till 35,4 miljoner ABC1+C2 fat oljeekvivalenter (rysk klassificering liknar 2P reserver enligt SPE PRMS standard). Petrosibirs B-aktie handlas från och med den 17 februari 2016 på OTC-listan hos beQuoted med kortnamnet PSIB-B.